Høy bevissthet rundt etiske problemstillinger og sterke retningslinjer gjelder for alle som representerer oss. I samarbeid med våre kunder er vi helt avhengig av tillit i markedet og relasjoner som bidrar til gode resultater. Vår etikkplakat setter krav til oss om at våre skal oppleve oss som redelige, pålitelige, uavhengige og troverdige

Som konsulentfirma er Styrmand  i sin natur utsatt for potensielle interessekonflikter på linje med ansatte og rådgivere i andre yrkesgrupper som har store bransjenettverk. Vi representerer ofte våre kunder i betrodde stillinger, og vi er helt avhengige av tillit i markedet og hos offentlige myndigheter for å kunne gjøre jobben vår.

I Styrmand er det derfor stor bevissthet og åpenhet rundt disse problemstillingene. Styrmand skal anerkjennes med godt omdømme i markedet ved å måles på kompetanse, erfaring, adferd, leveranser og resultater.

Våre etiske retningslinjer er å anse som en instruks og skal være kjent for og gjelde alle som representerer Styrmand. De etiske retningslinjene skal bidra til å beskytte omdømmet til våre kunder, samarbeidspartnere, ansatte og selskapet Styrmand AS, og sørge for at det er etablert ønskede rutiner for å håndtere etiske problemstillinger.

Grunnholdning

Representanter for Styrmand skal ha høy bevissthet rundt etiske problemstillinger. Vi skal følge lover og regler, og utføre våre tjenester i tråd med god forretningsskikk. Når vi representerer oppdragsgiver, supplerer Styrmands etiske retningslinjer den kultur og holdning som gjelder for oppdragsgiver. Våre ansatte skal i tillegg lojalt følge de etiske retningslinjene som gjelder for den oppdragsgiveren vi representerer.

Habilitet og integritet

Vi skal opptre slik at det ikke reises spørsmål om vår redelighet, pålitelighet, uavhengighet eller troverdighet. Vi skal være spesielt oppmerksomme på gaver, representasjon, invitasjon til arrangementer eller andre fordelsoverføringer. Hovedregelen er at vi ikke gir og mottar gaver, og at deltakelse på arrangementer og representasjon skjer i tråd med våre etiske retningslinjer og de regler som gjelder for bransjen. I forhold til interessekonflikter av enhver art skal vi være åpen i dialogen, og sørge for at dette blir kommunisert tydelig til alle parter.

Informasjon og kommunikasjon

Vi skal kjennetegnes av åpen, ærlig, korrekt og pålitelig kommunikasjon. Herunder ligger et ansvar for å informere og kommunisere også upopulære budskap som feil, mangler og begrensninger. Vi har taushetsplikt om forretningsmessige forhold i Styrmand, og forhold som angår oppdragsgiver. Vi skal ha respekt for andre, respektere ulikheter og mangfold, og være inkluderende i vår kommunikasjon.

Dømmekraft og kontrollspørsmål

Samfunnets oppfatning av gode etiske holdninger endrer seg gjerne over tid. Ofte er det vanskelig å si hva som er korrekt opptreden i enhver situasjon. Hvis vi kommer i en situasjon hvor det oppfattes som vanskelig å vurdere hva som er etisk forsvarlig, skal alltid nærmeste overordnede rådføres både hos oppdragsgiver og internt i Styrmand. Følgende spørsmål kan gi en god pekepinn i forhold til spørsmål som berører etiske forhold:

  • Føles det riktig og ærlig?
  • Tåler det dagens lys - hvordan vil kollegaer, oppdragsgiver eller pressen omtale forholdet?
  • Kan det bidra til å svekke din integritet, eller oppdragsgivers og Styrmands omdømme?
  • Oppnår du eller andre en fordel i kraft av posisjonen?
  • Skaper det bindinger eller relasjoner som kan gi begrensninger i handlefriheten til oppdragsgiver eller Styrmand?
  • Er det nødvendig?

De etiske retningslinjene i en mer utførlig versjon deles i sin helhet overfor interesserte kunder og samarbeidspartnere på etterspørsel.